Skyddsjakt

Skyddsjakt på vildsvin

Vildsvinsstammen måste hållas nere

I Sverige så är det sedan 2014 först och främst länsstyrelser som ser över skyddsjakten men Naturvårdsverket är fortfarande involverat och får i vissa fall vara med och besluta om fall där det uppstått oenighet. Med skyddsjakt så menar man jakt som är till för att förebygga de skador som vilda djur kan åsamka. Det här handlar både om skador på egendom och på person. I Sverige så finns det en rad olika djur som kan komma att bli besvärliga då de kommer för nära bebyggelse, trafik och boskap, och då kan man tillämpa jakt som fungerar som skydd. Ett exempel på detta är när stora flockar av gäss ger sig på fält som har odlats och som kan äta upp skörden och därmed orsaka ekonomisk skada. Ett annat exempel är när rovdjur som björn, varg eller lo ger sig på tamdjur.

När det uppstår en situation där vilt blir till problem så kan man kringgå vanliga regler för jakt och till och med jaga under perioder då det normalt sett inte är tillåtet. Här finns det ett tydligt regelverk i Jaktlagen och i Jaktförordningen som man måste följa. Även om man har rätt att spontant skjuta av ett vilddjur i en situation där detta krävs så gäller det sedan att anmäla om detta så det gäller att ta ansvar för skyddsjakt som utförs.

När är skyddsjakt tillåtet?

Det finns fyra huvudsakliga skäl som ger rätt att bedriva skyddsjakt. Dessa är:

  • Hälsa och säkerhet. Här ser man på allmänintresset och om det är så att vilda djur orsakar skador som får ekonomiska såväl som sociala konsekvenser.
  • Flygsäkerhet. Man får bedriva skyddsjakt på fåglar som utgör en fara för flygtrafik. Det är väldigt vanligt med skyddsjakt på och omkring flygplatser.
  • Skador på egendom. Om vilda djur kan komma att skada ens grödor, boskap, skogsmarker, vatten eller annan form av egendom så kan man få rätt att jaga dessa.
  • För att skydda djurarter. Man kan också bedriva skyddsjakten för att bevara en viss miljö och skydda en specifik djurart.

För att bedöma om det kommer att krävas skyddsjakt eller inte så ser man på det hela i flera olika steg. Man börjar med att beakta om det är så att det finns risk för allvarliga skador så som situationen ser ut. Sedan så tar man hänsyn till om skyddsjakten kan komma att skada arten som jagas och kanske leda till utrotning. Sist men inte minst så undersöker man alternativa lösningar. Om man kan bli av med problemet utan att jaga så väljer man först och främst denna lösning.

Vargjakt och vildsvinsjakt

Vargjakt är ett ämne som ofta kommer på tapeten när det talas om skyddsjakt. Frågan om vargjakt är ett hett ämne och de både sidorna har sina bestämda åsikter. Dels så är vargstammen inte vad den en gång har varit i Sverige, och dels så ger sig vargar på tamboskap. Ett djur som det däremot råder ganska så odelad mening i om det ska skjutas av eller inte är vildsvin. Vildsvinsstammen har växt explosionsartat under senare tid och det här djuret är att anse som ett skadedjur som bökar upp odlingsmark, trädgårdar och skapar står förödelse. Att bedriva vildsvinsjakt är emellertid en ganska så frustrerande och tidsödande historia då vildsvin är väldigt skygga och rör sig mest på natten.

Ansöka om skyddsjakt

Den som vill undersöka möjligheten till skyddsjakt bör kontakta sin länsstyrelse. Naturvårdsverket kan ställa upp med mer information och de har skapat en handbok som heter Riktlinjer för skyddsjakt. I den kan man läsa mer om lagar och även få tips och råd. Idag så påverkas ju de svenska jaktlagarna av EU direktiven så det är så man även måste beakta detta då man tar beslut om eventuell skyddsjakt.